top of page

Privacy- en cookiebeleid

Dit Privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door Natlandhoeve BVBA met maatschappelijke zetel te Stokstraat 2 te 3800 Sint-Truiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0455.310.773 (hierna “Natlandhoeve”), in alle (commerciële) relaties tussen Natlandhoeve en haar klanten, prospecten en commerciële partners.

Dit Privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Natlandhoeve tijdens jouw interacties met Natlandhoeve. Zoals wanneer je met ons contact opneemt per e-mail of telefonisch, je abonneert op onze nieuwsbrief, enzovoort. Dit beleid beschrijft welke gegevens Natlandhoeve verzamelt en hoe en waarom we deze persoonsgegevens gebruiken.

Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt?

 

In het kader van je interactie met Natlandhoeve kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

  • Gegevens om je te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum,

  • e-mailadres, IP-adres, ...;

  • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, voorkeurstaal,...

Wij verkrijgen je persoonsgegevens op verschillende manieren.


Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer je aankopen verricht bij ons. Andere persoonsgegevens bezorg je ons bij registratie op onze website, inschrijving op onze nieuwsbrief, het invullen van het contactformulier, na contact met ons, ...
Anderzijds verkrijgen wij ook persoonsgegevens via je bezoek aan onze website en via cookies (je IP-adres en informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze website raadpleegt).

Natlandhoeve heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten of prospecten die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of wettelijke voogd(en) of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, klant of prospect ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: jos@natlandhoeve.com.

Voor vragen omtrent de verwerking van je persoonsgegevens of de inhoud van deze privacyverklaring kan je ons steeds schriftelijk contacteren.

Grondslagen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt nadat je ons daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (via het invullen van registratie- of contactformulieren online of in persoon). Verder is het mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van aankopen en/of bestellingen die je bij Natlandhoeve geplaatst hebt. Ook is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Natlandhoeve went jouw persoonsgegevens niet aan voor commerciële doeleinden.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt:

  1. voor onze bedrijfsvoering;

  2. voor de afhandeling van je aankopen/bestellingen;

  3. om je de mogelijkheid te bieden om in te gaan op aanbiedingen;

  4. om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;

  5. voor de optimalisatie van de website;

  6. om onze producten en diensten te verbeteren;

  7. behandeling van vragen of klachten.

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dit soort communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of per post op bovenvermeld adres.
Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

Veiligheid

 

Natlandhoeve neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en streeft ernaar dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, vertrouwelijk worden behandeld en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, paswoordbeveiliging, twee-factor authenticatie,  Binnen Natlandhoeve zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Overdracht van gegevens 

 

We kunnen je persoonsgegevens delen wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen en om de rechten of de eigendom van Natlandhoeve te beschermen. Verder worden persoonsgegevens niet gecommuniceerd naar andere partijen.

Rechten van de betrokkene

 

1) Recht op inzage en verbetering

Conform de AVG heb je het recht op inzage van je persoonsgegevens. Verder heb je recht op verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Als je je gegevens wenst te bekijken of te wijzigen, kan je dit doen door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

2) Recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan je ons ook vragen je persoonsgegevens te verwijderen, onder andere indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming en je deze toestemming wenst in te trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, je bezwaar maakt tegen de verwerking of je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

In de in de AVG bepaalde gevallen kan je ook de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht om je persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen en aan een derde partij over te dragen.
Wens je je te beroepen op een van voormelde rechten, neem dan contact op met ons per e-mail op het hogervermelde e-mailadres of per post op het eveneens hogervermelde adres. Alvorens aan je verzoek te voldoen, kunnen we je vragen om ons een identiteitsbewijs te bezorgen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

Natlandhoeve houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op jouw verzoek.
Je dient wel voor ogen te houden dat Natlandhoeve eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

3) Klachten

Indien je vragen hebt rond de bescherming van je persoonsgegevens of een klacht hebt omtrent de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je ons steeds contacteren per e-mail of per post via de hogervermelde contactgegevens.

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be) indien je van mening bent dat je rechten inzake gegevensbescherming door Natlandhoeve niet gerespecteerd werden.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Natlandhoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookieverklaring

 

Het gebruik van cookies op de website kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de website kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Dit is om de toegang tot de website vlotter te laten verlopen, om de navigatie van de website te versnellen en de website te personaliseren op basis van je voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website dan degene die ze heeft opgesteld. Cookies niet toelaten kan ertoe leiden dat de website niet naar behoren kan functioneren.

Gebruik van Cookies door e5 mode op de website

 

Natlandhoeve gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen en de snelheid van je bezoek aan onze website te verbeteren. 

Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over je toestel (zoals een computer, een tablet of een mobiele telefoon) en je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, de webpagina’s die je bezoekt, de websites die je eerder hebt bezocht, geografische data zoals je locatie, je taal en het tijdstip en de duur van je web-bezoek. Deze data wordt geanonimiseerd en wordt niet doorgegeven aan derden.

Bij je eerste bezoek aan onze webshop zal je uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden tot het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens via deze cookies via een ‘cookie acceptance tekst’. Ook op een later ogenblik kan toestemming gevraagd worden, zoals bij aanmelding met een ander toestel of wanneer cookies verwijderd werden.

Beheer van Cookies

 

Je kan je instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar je toestel. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je toestel.

Hierbij een overzicht met de mogelijkheden om je cookies te beheren bij de populairste internetbrowsers:

- Google Chrome

Klik na het openen van Google Chrome in het menu op instellingen. Kies daarna op geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte ‘Privacy’ klik je op de knop Instellingen voor inhoud. Bij het gedeelte ‘Cookies’ kan je cookies verwijderen en de cookies-instellingen aanpassen.

- Internet Explorer

Klik na het openen van Internet Explorer op Gereedschap en dan op Internetopties. Bij het gedeelte ‘Privacy’ kan je via de schuifregelaar het gewenste niveau kiezen. Het is daarnaast mogelijk om dit manueel te doen bij Geavanceerd. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Je kan cookies verwijderen in het hoofdscherm van de internetopties.

- Mozilla Firefox

Klik na het openen van Mozilla Firefox bij het menu opties op Privacy. Kies daarna voor de optie ‘Aangepaste instellingen gebruiken’ bij Geschiedenis. Wanneer je cookies wil inschakelen, vink je ‘Cookies van websites accepteren’ aan. Indien je de cookies wil uitschakelen, haal je dit vinkje weg. Daarnaast kan je ervoor kiezen om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Bovendien kan je de bewaartijd van de cookies instellen. Wanneer je klikt op ‘Cookies tonen’ kan je cookies verwijderen.

- Safari

Klik na het openen van Safari in het tabblad Voorkeuren op Privacy. Hier heb je drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Bij Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

- Opera

Klik na het openen van Opera op het menu Extra en dan op Voorkeuren. Je kan de cookiesinstellingen vinden bij Geavanceerd en Cookies. Bovendien bestaat de mogelijkheid om automatisch nieuwe cookies te verwijderen na het sluiten van elke surfsessie. Je hebt ook de mogelijkheid om over elke individuele cookie die op je computer geplaatst wordt te beslissen aan de hand van een dialoogvenster. Dit is mogelijk onder de optie ‘Mij vragen voor het accepteren van cookies’.

Wijzigingen

 

Dit Privacy- en cookiebeleid kan door Natlandhoeve worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op eventuele wijzigingen in de regelgeving of bij Natlandhoeve. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy- en cookiebeleid te raadplegen. De recentste geldende versie is steeds beschikbaar op de website van Natlandhoeve.

bottom of page